Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,
 
Het bestuur van TVHA nodigt jullie hierbij van harte uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging bij te wonen. Deze vergadering zal plaatsvinden op:
 
Dinsdag 25 mei 2021, aanvang 19.45 uur
 
Dit zal een digitale bijeenkomst via Teams zijn, conform regelgeving omtrent Covid-19.
Belangrijk: Om te kunnen deelnemen, is het van belang dat je je aanmeldt bij secretaris Ineke Janssen (info@tvha.nl) als je van plan bent aanwezig te zijn! Je krijgt dat een link toegestuurd met bijbehorende uitleg.
 
Naast de presentatie van de jaarcijfers, de begroting 2021 bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur.
 
Vragen kunnen ook schriftelijk doorgegeven worden. Wij hopen velen van u te mogen begroeten. Mocht u verhinderd zijn, dan graag dit doorgeven aan secretaris Ineke Janssen (info@tvha.nl). Indien het statutair vereiste quorum niet aanwezig is om 19.45 uur, zal een tweede vergadering, binnen het kwartier geopend worden.
De agenda is als volgt:
 1. Opening, mededeling en binnengekomen stukken
 2. Notulen ALV van 29 januari 2020
 3. Bespreking jaarstukken
  1. Algemeen verslag TVHA 2020
  2. Verslagen commissies 2020
  3. Financieel verslag door penningmeester 2020
  4. Verslag kascommissie
  5. Begroting 2021
 4. Actualisatie Huishoudelijk reglement
 5. Wijziging statuten
 6. Voorstel Club app
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Alle stukken voor de vergadering zijn terug te vinden onderaan dit artikel.
  

Downloads:

Nieuws Overzicht